Klamydia

Klamydia

Klamydia är en vanlig könssjukdom i världen och är i särklass den mest vanliga könssjukdomen i Sverige. Hos kvinnor är sjukdomen vanligast hos kvinnor i åldrarna 15 – 25 och hos män i åldrarna 20 -30 år.

I Västvärlden uppskattas att ca 5 miljoner smittas varje år. I Sydostasien och i de afrikanska länderna söder om Sahara, beräknas ca 59 miljoner människor smittas varje år.

Sjukdomen har nästan fördubblats sen mitten av 90-talet och klamydiafallen har ökat med 9 %(september 2004) jämfört med 2002. Ökningen återspeglar ett ökat riskbeteende bland yngre heterosexuella män och kvinnor.

Sjukdomen orsakas av
Bakterien Chlamydia trachomatis, förorsakar sjukdomen. Smittämnet koloniserar inte friska slemhinnor, därför ska bakteriefynd alltid betraktas som infektion.

Smittvägar
När en kvinna smittats finns bakterien i hennes urinrör och slida, ibland även i ändtarm och/eller svalget. Det har varit ovanligt med smitta mellan män som har sex med män, men det har skett en ökning under senare år.

Smittan överförs, liksom för gonorré, för det mesta (60-70 %) genom oskyddade samlag och oralsex.

Inkubationstiden är kort, besvären kommer oftast 1 -7 dagar från det du har blivit smittad.

Symptom
Den som smittats av sjukdomen märker oftast inte att de har fått sjukdomen, eftersom det sällan uppkommer några sjukdomssymptom.

Hos kvinnor ger infektionen oftast inga symtom. I en del fall kan livmoderhalsen infekteras och kvinnan får då en gulaktig flytning. Livmodertappen kan, vid undersökning, visa en ömhet vid beröring och vara svullen och lättblödande.

Hos männen är det vanligt med inflammation i urinröret. Även dessa inflammationer är oftast utan symtom, men vid sällsynta fall kan det uppstå flytningar och smärta vid vattenkastning.

Komplikationer
Kvinnor som bär på smittan en längre tid kan få bestående skador på äggledarna, med risk för sterilitet som följd.

Männen kan få inflammation i bitestiklarna.

Om en gravid kvinna har sjukdomen, kan barnet smittas under förlossningen och ev. få en ögoninfektion eller lunginflammation.

Undersökning
En klamydiatest görs genom att analysera urinen. Prov kan också tas med en bommulspinne från urinrör, livmoderstapp, ändtarm eller svalg.

Provet ger utslag tidigast en vecka efter att du haft sex och smittotillfället uppkommit. Provsvaret kommer inom en vecka.

Om du misstänker att du är smittad, men provsvaret är negativt, kan det vara bra att testa dig ytterligare en gång. Du kan nämligen ha infektionen utan att några bakterier har hittats vid första provtagningen.

Testet är kostnadsfritt.

Här kan du testa dig:

  • Husläkarmottagningar
  • Kommunens ungdomsmottagningar
  • Sjukhusens sex- och samlevnadsmottagningar
  • Hud och venmottagningar
  • Infektionsmottagningar
  • RFSU-mottagningar

Behandling
Klamydia, eller en misstänkt klamydiainfektion, ska så fort som möjligt behandlas med antibiotika, för att komplikationer ska förhindras. Om medicinsk behandling sätts in i ett tidigt stadium, är infektionen lätt att behandla.

Den smittade personens parter ska också behandlas, oavsett provsvar, eftersom sannlikheten är stor att även han/hon har smittats.

Behandlas en klamydiainfektion i tid är risken för följdsjukdomar liten. Cirka 1 månad efter behandlingens slut bör ett kontrollprov tas, detta för att förvissa sig om att behandlingen gjort verkan.

Under behandlingstiden ska du avstå från samlag och annan intim kroppskontakt tills behandlingen är avslutad.
Spårning uppföljning

Klamydiainfektion klassas enligt smittskyddslagen som ”samhällsfarlig sjukdom”.

Det innebär att du är skyldig enlig smittskyddslagen, att omedelbart söka läkarvård om du misstänker att du smittats. Du är också skyldig att göra de undersökningar och ta de prover som krävs, och du måste genomgå behandling.

Det är också ett krav, enligt smittskyddslagen, att du lämnar uppgifter om den eller de personer du kan ha fått smittan ifrån, samt till den/de som du kan ha fört den vidare till.

Den/dessa personer kontaktas och informeras att de kan vara smittade. Du kan vara anonym, vilket innebär att din läkare inte talar om för de partner du nämnt. att det är du som uppgett deras namn.

Kondom skyddar mot könssjukdomar.