Homosexualitet

Homosexualitet – RFSUs syn på homosexualitet

RFSU har en helhetssyn där sexualiteten inte bryts ur sitt sammanhang. En människa borde därför inte i första hand karaktäriseras som hetero, homo- eller bisexuell. Att peka ut sexuella inriktningar som ett avgörande personlighetsdrag är en form av diskriminering.

Att man ändå särskilt måste tala om homosexualitet beror på tystnaden kring den och på att homosexuella fortfarande utsätts för förtryck, fördomar och mytbildning. Detta gör att många homosexuella döljer och förnekar sina känslor, ibland till och med för sig själva. För många leder det till ofrivilligt celibat och ett ensamt liv. Att se negativt på sin sexualitet ger dålig självkänsla och kan orsaka svåra psykiska påfrestningar.

De flesta människor tänker inte på att män och kvinnor i deras omgivning kan vara homosexuella. Det tas för givet att alla är heterosexuella i det dagliga livet på arbetsplatsen, i skolan och i massmedier. Eftersom samhällets normer förutsätter heterosexualitet osynliggörs homosexualiteten.

Det har också genom tiderna funnits få positiva förebilder för homosexuella och den mytbild som finns om ”feminina follor” och ”manhaftiga flator” är svår för många att känna igen sig i. Men allteftersom fler homosexuella öppet berättar om sina liv utmanar man osynligheten. Med tiden kommer förhoppningsvis de negativa attityderna att förändras.

I kampen att ändra attityder vill RFSU att:
– Homosexuella par ska ha samma rätt som heterosexuella att adoptera barn.
– Övergrepp, våld och förföljelse av homosexuella ska förbjudas i Lagen om hets mot folkgrupp.
– Skolans sexualundervisning ska ta upp både heterosexualitet, homosexualitet och bisexualitet i syfte att motverka fördomsfulla attityder.