Gonorré

Gonorré

Orsak
Gonorré orsakas av Gonokockbakterien. Bakterien finns i urinröret, slidan, ibland även i ändtarmen och svalget.

Under 1960 talet var gonorré den vanligaste och mest klassiska könssjukdomen i Sverige, men är numera mindre vanlig. De senaste åren har det tyvärr visats vara en viss ökning av antalet sjukdomsfall, särskilt bland unga personer i åldrarna 15-24 år, samt bland män om har sex med män. Vilket visar på ett ökat riskbeteende hos dessa grupper.

Sjukdomen är betydligt vanligare på många semesterorter utomlands och särskilt i våra östliga grannländer.

Smittvägar
Gonorré är en smittsam könssjukdom, som smittar vid oskyddade samlag. Den kan också smitta vid oralsex och finns då i svalget.

Sjukdomen är betydligt vanligare i de forna öststatsländerna och särskilt i våra östliga grannländer, samt på många semesterorter utomlands. Den är också vanlig i Asien, Afrika och Sydamerika.

Under en förlossning kan smittan överföras från mor till barn, s.k. vertikal smitta.

Symptom
Inkubationstiden är enbart något/några dygn, upp till en vecka.

Infektionen kan hos kvinnor visa sig vara upphov till inflammation både i urinrör, livmoderhals och ändtarm.

Hos männen uppkommer en inflammation i urinröret., som förorsakar varbildning och sveda vid vattenkastning. (Var som rinner ur urinrörsmynningen har i folkmun benämnts ”droppel”.).

Hos homosexuella män kan bakterierna vara orsak till en inflammation i ändtarmen. Symtomen kan variera från att vara helt symptomfri, till ett mycket smärtsamt tillstånd med avgång av blodigt var från ändtarmen

Ungefär hälften av kvinnorna, och ca en tredjedel av männen, som bär smittan har inga symptom. Gravida kvinnor som bär på smittan är oftare symptomfria, än hos kvinnor som inte är gravida.

Barn som smittas vid förlossningen riskerar få ögoninflammation.

Svalggonorré är som oftast symptomfri, men kan ibland förorsaka feber.

Komplikationer
Behandlas gonorré i tid får man inga framtida men. Förblir den obehandlad, kan bakterien hos kvinnor ta sig vidare upp till äggledarna och då förorsaka äggledarinflammation, och hos männen ge inflammation i prostatan och bitestiklarna.

Dessa inflammationer kan medföra att den drabbade mannen / kvinnan blir steril. Kvinnor kan riskera, på grund av inflammationen, få utomkvedshavandeskap och kronisk buksmärta.

Ett nyfött barn som får ögoninflammation p g a att mamman är smittad, riskerar att bli blind.

Bakterierna tar sig någon enstaka gång ut i blodbanan hos både män och kvinnor, och kan då ge upphov till livshotande sjukdom, så som hjärnhinneinflammation eller inflammation i hjärtat.

Undersökning
För att fastställa diagnos tas bakterieodling från urinröret och hos kvinnor även från livmoderhalsen, samt ibland från ändtarm och svalg.

Tidigast två dagar efter att en person haft sex, kan en provtagning visa om han / hon är smittad
Provtagning kan göras hos:

  • Husläkarmottagningar
  • Kommunernas ungdomsmottagningar
  • Sjukhusens sex- och samlevnadsmottagningar
  • Hud- och venmottagningar
  • RFSU- mottagningar

Behandling
Det brukar för det mesta räcka med några dagars behandling med antibiotika, eller ibland enbart en engångsdos, för att häva infektionen.

Det händer ibland att resistenta bakteriehärdar kommer in i landet, främst då från Afrika och Asien, dessa kan vara svårbehandlande och kräver därför starkare antibiotika.

Det är viktigt att behandlingen görs i ett tidigt stadium, för att förhindra följdsjukdomar.

Har en smittad person en fast partner behandlas även denne, även om hans / hennes provsvar inte visar på gonorré. Det är nämligen stor sannolikhet att även han / hon är smittad.

Behandlingen är kostnadsfri.

Läkemedel
Antibiotika.

Förebyggande åtgärder
Kondom är ett bra och säkert skydd mot gonorré under förutsättning att den är hel och används under hela samlaget.

Då man kan ha gonorré utan att symptom på sjukdom visas och man senar i livet kan få problem p g a detta, är det mycket viktigt att man vid minsta misstanke om smitta kontaktar läkare för provtagning / undersökning.

Om en person misstänks bära på smitta, får även den personens partner också medicin i förebyggande syfte, trots att denne inte har någon infektion. Risken för smitta är stor och det går inte alltid att lita på provsvaren. Det kan ibland finnas en infektion trots att provsvaret visar det motsatta.

Spårning uppföljning
Gonorré klassas enligt smittskyddslagen som ”samhällsfarlig sjukdom”. Det innebär att du är skyldig, enlig smittskyddslagen, att omedelbart söka läkarvård om du misstänker att du smittats. Du är också skyldig att göra de undersökningar och ta de prover som krävs, och du måste genomgå behandling.

Det är också ett krav, enligt smittskyddslagen, att du lämnar uppgifter om den eller de personer du kan ha fått smittan ifrån, samt till den/de som du kan ha fört den vidare till.

Den/dessa personer kontaktas och informeras att de kan vara smittade. Du kan vara anonym, vilket innebär att din läkare inte talar om för de partner du nämnt. att det är du som uppgett deras namn.