Ftalater i sexleksaker

Ftalater i sexleksaker

Av anledning av artiklar om ftalater i sexleksaker

Vår ambition är att våra besökare ska vara Sveriges mest välinformerade. Här nedan har vi saxat en del information om ämnet.

Vi har under en lång tid arbetat med att aktivt plocka bort produkter där vi misstänker att den ifrågasatta mjukgöraren finns.

Vår uppfattning är att det är svårt att avgöra hur man ska tolka rapporten, här får ni chansen att bilda er en egen uppfattning.

PVC är en plast som det har skrivits ganska mycket om i tidningarna. PVC betyder polyvinylklorid och är en av de mest använda plasterna i t ex sjukvårdsprodukter, avloppsrör, golvmattor och kablar.

En fördel med PVC är att man kan tillsätta mjukgörare, så att plasten blir mjukare och därigenom får unika egenskaper. Vissa av tillsatserna i PVC har varit omdiskuterade och därför har de ersatts av mer miljöanpassade.

Några av mjukgörarna utreds för tillfället inom EU.

——————————————————————————–

Artikeln – om den tyska rapporten

Tanken är att de ska förbättra sexlivet

Men nu slår tyska forskare larm:

Sexleksakerna kan vara hälsofarliga.

Undersökningen som gjorts av forskningslaboratoriet eco-Umveltsinstitut i Köln varnar för sexleksaker tillverkade av PVC-plast.

De innehåller ofta alarmerande höga halter av ftalater. Vissa gifter i ämnesgruppen misstänks ge fosterskador.

I Norge varnas nu för de farliga sexleksakerna. Miljönätverket Grønn Hverdag uppmanar människor att undvika produkter där man inte känner till vilka kemiska ämnen de innehåller.

”Kolla först”

– Det är en berättigad misstanke att farliga ftalater tas upp genom slemhinnorna i underlivet. Vi vill råda konsumenter att kontrollera vilken typ av sexleksak de köper eller äger, säger Krister Ulstein till Verdens Gang.

Han säger att vibratorer och dildor tillverkade av silikon är ofarliga.

Ftalater är mjukgörare som inte kemiskt bundna till PVC utan kan frigöras och sprida sig ut i kroppen.

Alla är inte farliga. Det man ska vara särskilt uppmärksam på är DEHP, dietylhexylftalat.

Ger fosterskador

Djurförsök har visat att små mängder av DEHP kan ge fosterskador i ett tidigt skede av graviditeten.

Ftalater misstänks dessutom vara hormonstörande och skada fortplantningsförmågan.

Sedan 1999 är det förbjudet att använda ämnet i alla leksaker och produkter som riktar sig till barn under tre år.

Svenska naturskyddsföreningen har tidigare funnit halter av ftalater i badankor, badbollar och badringar som överstigit gränsvärdena.

——————————————————————————–

Här följer ytterligare en artikel

2002-11-06 EU-experter fastslår att DEHP-användningen i medicinsk utrustning inte bör upphöra

EU-experter rekommenderar att det inte sätts gränsvärden för innehållet av ftalaten DEHP i medicinsk utrustning.

I flera årtionden har PVC mjukgjord med DEHP använts i tillverkningen av medicinsk utrustning. För 50 år sedan framställdes den första blodpåsen av mjukgjord PVC. Ett utmärkande karaktärsdrag för den ftalatmjukgjorda PVCn är materialets flexibilitet, som också är en förutsättning för tillverkningen av många andra produkter för medicinskt bruk.

EU-kommissionens Scientific Committee on Toxicity, Ecotoxicity and Environment (CSTEE) har publicerat en rapport (”Medical Devices Containing DEHP Plasticised PVC”) om problemen med DEHP i medicinsk utrustning. Rapporten framhåller att de positiva egenskaperna med DEHP som mjukgörare i PVC skall tas i bedömningen när materialets potentiella risk analyseras. EU-kommissionens vetenskapliga råd påpekar vidare att man länge har vetat att DEHP kan migrera från mjukgjord medicinsk utrustning. Användningen av DEHP i medicinsk utrustning är således uppmärksammat, särskilt som materialet i dessa sammanhang är i direkt kontakt med människans inre. Den DEHP som utsöndras från PVC har bland annat misstänkts inverka negativt främst på mycket försvagade spädbarn.

I rapporten ”Medical Devices Containing DEHP Plasticised PVC” refereras till en rad djurförsök på möss och råttor som visar att DEHP i stora doser kan vara ytterst skadligt för gnagarnas organ. Mest utsatt är lever, njurar och testiklar. Det vetenskapliga rådet betonar emellertid att liknande försök som gjorts på apor inte ger några bevis för negativ påverkan – inte ens efter kraftig DEHP-påverkan.

I rapporten till EU-kommissionen dras därmed slutsatsen att det inte finns någon sannolikhet för att DEHP är skadligt för vare sig spädbarn eller vuxna. Därför rekommenderar man att inga gränsvärden sätts för halten av DEHP i medicinsk utrustning. Även om det inte för närvarande tycks finnas grund för att begränsa DEHP-användningen i medicinsk utrustning kan det vetenskapliga rådet inte helt utesluta att det kan finnas en risk.

I rapporten nämns att det finns alternativ till PVC med DEHP, men rapporten understryker att det alltid är nödvändigt att sammanställa och analysera fördelar såväl som nackdelar med de olika alternativen.

Källa: PVC Informationsrådet i Danmark, www.pvc.dk

——————————————————————————–

Artikel – Ftalater i badleksaker inte miljögift

2002-06-17

Den 12 juni gick Naturskyddsföreningen ut med att man funnit förbjudna miljögifter i badleksaker. Bakgrunden var att man tillsammans med tidningen Råd & Rön granskat förekomsten av ftalater i badleksaker som säljs till barn under tre år. Tyvärr bidrog aktiviteten till att felaktigheter om ftalaterna spreds och PVC Forum vill därför korrigera detta.

Ftalater är en grupp kemikalier med varierande egenskaper och användningsområden. De fem mest använda ftalaterna har genomgått omfattande riskbedömningar inom EU, där vissa inte är riktigt klara ännu. Det rör sig om mycket undersökta kemikalier som använts under lång tid. För två av ftalaterna (DINP och DIDP) blev riskbedömningarna klara under 2001 och de har visat att DIDP och DINP inte skall klassas som giftiga för hälsa eller miljö samt att dagens användning inte innebär någon risk. För ftalaten DEHP, som även fanns i någon av badleksakerna, är inte riskbedömningen klar och man värderar nya studier som gjorts. Dock har man tidigare beslutat att DEHP skall klassas som reproduktionstoxisk, och därmed får en giftighetsmärkning. Ingen av ftalaterna som fanns i badleksakerna är klassade som cancerframkallande.

Debatten om ftalater i leksaker och barnartiklar började för några år sedan och sedan dess har ytterligare undersökningar gjorts. Ett av problemen med leksakerna var att det inte fanns några tillförlitliga testmetoder som kunde avgöra hur mycket ftalater som avgår då barn suger och tuggar på leksakerna. Sådana testmetoder är under utveckling. För att skydda små barn som kan ha ett stort och otillfredsställt sugbehov och då suga länge på sådant som de kan komma åt, infördes förbud mot att saluhålla och överlåta leksaker och barnavårdsartiklar med ftalater i både i Sverige och i EU under 2000.

Att ftalater är förbjudna i leksaker för barn under tre år innebär inte att det är en risk att använda dem inom andra användningsområden.